Huoneiston kunnossapito ja muutostyöt

Huoneiston kunnossapito (AOYL 4 luku)

Yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuu määritellään asunto-osakeyhtiölaissa. Yhtiön kunnossapitovastuuta voidaan myös siirtää osakkeenomistajalle, mutta siitä on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Yhtiö vastaa lähtökohtaisesti rakennuksen ulkopuolisista osista sekä sisäpuolisista rakenteista sekä kiinteistön perusjärjestelmistä kuten lämmitys-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja käyttövesijärjestelmistä. Osakas vastaa asunnon kunnossapidosta sisäpuolisten osien osalta, jotka eivät kuulu asuntoyhtiölle. Ota tarvittaessa yhteyttä isännöitsijään, kenen kunnossapidon piiriin mahdollinen korjaus kuuluu.

Osakkeenomistajan ja vuokralaisen on hoidettava huoneistoaan huolellisesti, että hänen toiminnallaan ei aiheuteta vahinkoa kiinteistölle. Osakkeenomistajan ja vuokralaisen on ilmoitettava taloyhtiölle vioista ja puutteista, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa rakennukselle.  Jos osakkeenomistaja tai vuokralainen aiheuttaa huolimattomuudella tai tahallisesti vahinkoa rakennukselle, hän voi joutua vahingonkorvausvastuuseen taloyhtiölle.


Osakkeenomistajan muutostyöt (AOYL 5 luku)


Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan muutoksia hallitsemassaan osakehuoneistossa, johon hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Muutoksen on oltava yhtiöjärjestyksessä määrätyn osakehuoneiston käyttötarkoituksen mukainen. Muutoksia saa tehdä huoneistoa rajoittavien seinien sisäpuolella. Jos muutos ulottuu huoneistoa rajoittavien seinien ulkopuolelle, yhtiön harkinnasta riippuu, halutaanko osakkaalle antaa lupa muutokseen tai ei.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava korjaustyöstä kirjallisesti taloyhtiön edustajalle etukäteen ennen töiden aloittamista. Hakemuksessa on esitettävä korjausselvitykset sitä tarkemmin mitä merkittävämmästä korjaustyöstä on kysymys. Jos korjaustyössä ei puututa kiinteistön rakenteisiin, putkiin tai johtoihin, ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Tällaisia töitä ovat maalaus ja tapetointi. Osakkeenomistaja ei saa aloittaa korjaustyötä ennen kuin yhtiö on käsitellyt lupahakemuksen.

Asuntoyhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan tekemiä remontteja. Taloyhtiön tekemä valvonta ei kuitenkaan siirrä osakkeenomistajan vastuuta remontin suorittamisesta taloyhtiölle.  

Osakkeenomistaja vastaa korjaustyön valvontakustannuksista sekä korjaustyöilmoituksen käsittelykuluista, mikäli yhtiö joutuu pyytämään asiantuntijalausuntoja taikka pitämään ylimääräisiä hallituksen kokouksia.
Osakkeenomistajan on aina tiedotettava muita osakkeenomistajia korjaustyöstä kiinteistön ilmoitustauluilla.

Mikäli korjaus- tai muutostyö vaatii rakennuslupaa (esimerkiksi saunan rakentaminen) tai -ilmoitusta, se on haettava erikseen ensin taloyhtiöltä ja sen jälkeen rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaa varten yhtiölle on toimitettavat rakennuslupahakemus, piirustukset ja työnjohtoilmoitukset.  Rakennuslupaa varten vaadittavat asiapaperit voi tarkistaa Kuopion kaupungin rakennusvalvonnan internetsivuilta www.kuopio.fi/rakennusvalvonta.

LIITE:    Lupahakemus korjaus- ja muutostöille